“ความรักอากาเป” คืออะไร?

ศูนย์กลางของข่าวประเสริฐของพระเยซูคือความรักอากาเป พระเจ้าเป็นความรักอากาเป (1 ยอห์น 4:8) แก่นแท้ของพระองค์คือความรักอากาเป พระองค์จึงรักทุกๆ คนด้วยความรักอากาเป (ยอห์น 3:16) พระเจ้าเปิดเผยความรักอากาเปของพระองค์ผ่านชีวิตของพระเยซู เราเห็นความรักอากาเปชัดเจนที่สุดเมื่อพระเยซูเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเรา (โรม 5:8) ความรักอากาเปยิ่งใหญ่กว่าความหวังและความเชื่อ (1 โครินธ์ 13:13) ความรักอากาเปคือสิ่งที่เราควรแสวงหาเหนือสิ่งอื่นใด (โคโลสี 3:12-14) ความรักอากาเปคือบทสรุปของกฎบัญญัติทั้งหมดในพันธสัญญาเดิม (โรม 13:8; กาลาเทีย 5:14)  พระเยซูสรุปคำสอนของพระองค์เป็นความรักอากาเป (มัทธิว 22:37-40)