วิธีเดียวที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

พระลักษณะของพระเจ้ามีหลากหลายในพระคัมภีร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นอย่างไร? อะไรคือมาตรฐานในการประเมินพระลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์? มีการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เหนือกว่าการเปิดเผยอื่น ๆ ทั้งหมดหรือไม่?

แม้ว่าโมเสสพูดกับพระเจ้าหน้าต่อหน้า (อพย 33:11) เราพบในข่าวประเสริฐของยอห์นบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า (ยอห์น 1:18; 5:37) ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ พระเยซูถูกเน้นว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ และทุกคนที่มองเห็นพระเยซูก็เห็นพระบิดา (ยอห์น 10:30; 12:45; 14:9) ดังนั้น เมื่ออ่านพระกิตติคุณของยอห์น ความประทับใจจึงเกิดขึ้นว่าในพันธสัญญาเดิมไม่มีใครรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจน แต่ผ่านพันธกิจและชีวิตของพระเยซู พระองค์ได้เปิดเผยพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า

ในฮีบรู 1:1-3 มีการกล่าวถึงพระเยซูว่า “พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้า ทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการ” หมายความว่าพระคริสต์ทรงเป็นตัวแทนที่แท้จริงของธรรมชาติของพระเจ้า“ เนื่องจากแก่นแท้ ธรรมชาติ และการดำรงอยู่ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น พระบุตรจึงสำแดงพระเจ้าให้เราทราบ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนของพระเจ้า“ (Radmacher 2009: Heb 1:3)

โคโลสี 1:15-20 น่าจะเป็นเพลงนมัสการของคริสเตียนกลุ่มแรกและเป็นคำนมัสการเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา ที่นี่เช่นกัน พระเยซูถูกเข้าใจว่าเป็นพระฉายของพระเจ้าที่มองไม่เห็น Patzia อธิบายว่าคำภาษากรีกสำหรับ “พระฉาย“ (TNCV) ในข้อ 15 คือ εἰκών (eikōn) มันหมายความว่าพระเยซูทรงทำให้พระเจ้ามองเห็นได้และเปิดเผยพระองค์อย่างสมบูรณ์โดยทางพระเยซู พระเยซูทรงสำแดงพระเจ้าที่มองไม่เห็นให้เราได้เห็น (2011: คส 1:15) คส 1:19 และ 2:9 เสริมว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในพระเยซูอย่างบริบูรณ์ของพระองค์ พระเยซูไม่เพียงเปิดเผยส่วนหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นถึงความบริบูรณ์ของพระองค์ด้วย

ใน 2 โครินธ์ 4:4 เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าของโลกนี้ (ซาตาน) ได้ทำให้จิตใจของผู้ไม่เชื่อมืดบอดจนมองไม่เห็น “แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันทรงพระเกียรติสิริของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า“ (TNCV) ในที่นี้เอง เปาโลก็เข้าใจพระเยซูว่าเป็นพระฉาย      (εἰκών eikōn) ของพระเจ้า ในข้อ 6 เปาโลทำให้ชัดเจนขึ้นโดยประกาศว่าเรารู้จักพระสิริของพระเจ้าเมื่อเรามองที่พระเยซู

ยอห์น 1:18 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่พระเยซูทรงสำแดงพระเจ้าแก่เรา พระเยซูจึงเป็นการทรงเปิดเผยและคำอธิบายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงพระเจ้า (Cavey, 2017: 57) พระเยซูเท่านั้นเป็นผู้เปิดเผยที่แท้จริงถึงพระเจ้า (Unger, 2014: ยอห์น 1:18).

พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) ความรักเป็นแก่นแท้ของพระเจ้า ความรักเป็นคำที่หลายคนเข้าใจและนิยามแตกต่างกันมาก เราไม่ต้องเดาว่าความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไร 

 พระเจ้าสำแดงความรัก พระลักษณะของพระองค์ ต่อเราผ่านพระเยซู

 (ข้อ 9) พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงความจริงที่ว่าพระเยซูทรงแก้ปัญหาความบาปของเราบนไม้กางเขนให้เรา บนไม้กางเขนพระลักษณะของพระเจ้า และความรักของพระองค์ปรากฏให้คนทั้งปวงมองเห็น

พระเยซูเป็นการเปิดเผยสูงสุดจากพระเจ้าหรือไม่?

พระเยซูทรงเปิดเผยธรรมชาติของพระเจ้าแก่เรา แต่การเปิดเผยของพระองค์สูงกว่าหรือสำคัญกว่าที่พระเจ้าเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมอย่างไร? ทุกสิ่งในพระคัมภีร์มีความสำคัญเท่าเทียมกันไม่ใช่หรือ? ในยอห์น 5:36 พระเยซูตรัสว่าคำพยานของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ใน มธ 11:11 ยอห์นถูกเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่เกิดมาจนถึงตอนนี้ นี่หมายความว่าคำพยานของยอห์นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของมนุษย์คนอื่นๆ แต่การเปิดเผยของพระเยซูนั้นสูงกว่าการเปิดเผยของยอห์น

แนวคิดเดียวกันนี้สามารถพบได้ในการแปลงกายของพระเยซูบนภูเขา (ลก 9:28-36) โมเสสซึ่งเป็นตัวแทนของกฎในพันธสัญญาเดิม และเอลียาห์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เผยพระวจนะ ปรากฏตัวบนภูเขา พระเจ้าตรัสกับเหล่าสาวกและสั่งให้พวกเขาฟังพระเยซู (ข้อ 35) พระเจ้ายกพระเยซูเหนือกฎและผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม

พระเยซูทรงสอนว่าพันธสัญญาเดิมชี้ไปที่พระองค์ (ยอห์น 5:39) ดังนั้นการสอนของพระองค์จึงสำคัญกว่าคำสอนของพันธสัญญาเดิม มีแนวคิดเดียวกันนี้ในพระธรรมฮีบรู โดยเปรียบเทียบพระเยซูกับพันธสัญญาเดิม โมเสส เมลคีเซเดค และเครื่องบูชา และแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูทรงประกาศว่าไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงสำแดงพระบิดาให้ทราบ (มธ 11:27)

พระเยซูกำลังแสดงให้เห็นว่าพระองค์รู้จักพระเจ้าดีกว่าใครๆ ดังนั้นพันธสัญญาเดิมจึงสามารถเปิดเผยพระเจ้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระเจ้าได้อย่างเต็มที่

สรุป: พระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูมาโดยตลอด และพระองค์จะทรงเป็นเหมือนที่พระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เสมอ“พระเจ้าเป็นเหมือนพระคริสต์ และในพระเจ้านั้นไม่มีอะไรไม่เหมือนพระคริสต์เลย” (Ramsey, 1969: 9)

แก่นแท้ของพระเจ้าคือความรัก

ถ้าพระเยซูทรงเป็นการเปิดเผยสูงสุดแห่งธรรมชาติของพระเจ้าจริงๆ เราต้องถามว่าพระเยซูทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าต่อเราอย่างไร

พระเยซูทรงวางความรักไว้ที่ศูนย์กลางของทุกสิ่ง (มธ 22:36-40) ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามของยอห์นว่าพระเจ้าเป็นความรัก(1 ยอห์น 4:8) Bonhoeffer กล่าวไว้ดังนี้: “ความรัก… คือการเปิดเผยของพระเจ้า และการเปิดเผยของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์”(1995:53) หากความรักเป็นแก่นแท้ของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้ของพระเยซูด้วย พระราชกิจทั้งหมดของพระเยซูก็ถือกำเนิดจากความรักและได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก ด้วยสิ่งนี้ พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าความรักในชีวิตจริงเป็นอย่างไร และทำให้เรามีตัวอย่างที่เราสามารถทำตามได้

คำเทศนาบนภูเขาเป็นแนวทางปฏิบัติว่าความรักดำเนินไปอย่างไรในชีวิตประจำวัน พระเยซูทรงสำแดงความรักของพระเจ้าโดยสอนการรักศัตรู (มธ 5:44) และเป็นแบบอย่าง (ลก 23:34) พระองค์ทรงสอนเหล่าสาวกให้ให้อภัยทุกเวลา (มธ 18:21-22) และทรงยกโทษให้พวกเขาเมื่อพวกเขาล้มเหลว (ยน 21:15-17) พระองค์     เป็นคนถ่อมตัว (มก 10:45; ยอห์น 13:2-7; ฟิล 2:5-11) ปฏิเสธความรุนแรง (มธ 5:9 + 38f; 26:52-54; ยอห์น 18:36) และเปี่ยมด้วยความเมตตา (มก 6:34).

พระเยซูไม่มีทรัพย์สมบัติมากมาย (ลก 9:58) และสอนเราไม่ให้รักเงิน (ลก 12:15) พระเยซูทรงสำแดงพระเจ้าแก่เราในฐานะพระเจ้าแห่งความรัก ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร เราต้องมองไปที่พระเยซู พระเยซูเพียงผู้เดียวทรงเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรจริงๆ

พระเจ้าคือความรัก (1 ยอห์น 4,8)

เปาโล นิยามความรักไว้ดังนี้ (1 คร 13:4-8):

ความรักแท้ (คือความรักอากาเป) ย่อมอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดที่ผู้อื่นทําาร้ายโดยไม่ตอบโต้ ความรักแท้เจตนาปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ ความรักแท้ไม่อิจฉาในสถานะและความสําาเร็จของผู้อื่น แต่มีความสุขร่วมกับผู้อื่น ความรักแท้ไม่ยกย่องสรรเสริญตัวเอง ความรักแท้ไม่หยิ่งผยองและไม่ให้ความสําาคัญกับตัวเองมากเกินไป ความรักแท้ไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม แต่แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติและการคํานึงถึงผู้อื่น ความรักแท้ไม่แสวงหาประโยชน์ของตนเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น ความรักแท้ไม่ยืนกรานในแนวทางของตัวเอง ความรักแท้ไม่ตอบสนองด้วยความขมขื่นจากความขุ่นเคือง คําาดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือความโกรธเมื่อผู้อื่นทําาให้ขุ่นเคือง ความรักแท้ไม่ช่างจดจําาความผิด ความรักแท้ไม่พึงพอใจในพฤติกรรมที่ไม่ยุติธรรมและเป็นบาปไม่ว่าที่ผู้อื่นหรือตนเองกระทําา ความรักแท้ไม่ยกย่องความอยุติธรรมหรือพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าและแบบอย่างของพระเยซู ความรักแท้เฉลิมฉลองความจริงซึ่งทําาให้สามารถจะซื่อสัตย์และเปิดเผยได้เพราะไม่มีอะไรต้องปิดบัง ความรักแท้อดทนต่อความผิดของผู้อื่นเสมอ ความรักแท้ไม่เคยหยุดที่จะไว้ใจในความสามารถของพระเจ้าที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นจากความชั่วร้าย ความรักแท้ปฏิเสธที่จะถือว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบและมักจะเชื่อมั่นในความสําาเร็จสูงสุดของแผนการพระเจ้า ความรักแท้อดทนต่อความท้าทายทุกรูปแบบและเป็นความรักที่ไม่มีวันตาย ความรักแท้ ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่เคยล้มเหลว 

Top Posts

พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่เป็นมนุษย์เพื่อยกโทษบาปของเราจริงหรือ?

บางครั้งเมื่อพูดถึงข่าวดี (พระกิตติคุณ) พระเจ้าผู้ทรงสวมบทบาทเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระพิโรธ ทรงปรารถนาเสียสละบุตรมนุษย์เพื่อบรรเทาพระพิโรธของพระองค์ นี่เป็นข่าวดีของพระคัมภีร์ไหม? นักวิชาการหลายท่านอ้างว่าการตีความนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างทันสมัย (สนับสนุนโดยคาลวิน) เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กางเขนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเมื่อเป็นการสร้างตำนานของการไถ่บาปให้เป็นภาพของความรุนแรงและภาพของพระเจ้าแห่งพระพิโรธภายในจิตใจ

Read More »

ทำไมพระเจ้าไม่หยุดยั้งความชั่วและความทุกข์ทรมาน?

ในโลกนี้ทุกๆ คนประสบกับความลำบากและความทุกข์หลากหลาย การลักพาตัวเด็กๆ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และ โรคร้าย คือตัวอย่างของสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่เสมอ บางคนเชื่อว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดบงการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้รวมถึงความชั่วร้ายทุกอย่างด้วย คนแบบนี้เชื่อว่าพระองค์ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายลับที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความต้องการของพระองค์รวมถึงความชั่วที่พูดถึงด้านบนแล้ว

Read More »

ผู้ริเริ่มเรียนรู้ที่จะรักศัตรู

ศูนย์กลางคำสอนของพระเยซูคือความรัก—ความรักที่ไม่รุนแรง ไม่ตัดสิน กอดศัตรู ความรักรวมถึงทุกอย่างที่สวยงาม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักนี้แก่เราตลอดชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักและให้อภัยศัตรูของพระองค์ และพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ (มธ5:44) ไม่ง่ายนักที่จะรักศัตรู บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณรักแม้กระทั่งศัตรูตัวร้ายของคุณ

Read More »

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร

อะไรคือเครื่องหมายของการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงพระเจ้าเป็นอย่างไร? ความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าสำคัญหรือไม่? บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร ภาพของพระเจ้าจะหล่อหลอมความคิดของเราและมีอิทธิพลต่อทั้งชีวิตของเรา ดังนั้น การเติบโตขึ้นในความรู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Read More »

ข่าวดีของพระเยซู

บทความนี้สรุปข่าวประเสริฐของพระเยซู พลังที่แข็งแกร่งที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไร มันคือความรัก นั่นเป็นเหตุผลที่ความรักเป็นหัวข้อของเพลงและภาพยนตร์มากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการมีคู่ครอง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อเรามาก มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรัก และเราอยากจะรักใครสักคน ทำไมความรักจึงสำคัญสำหรับเรา?

Read More »

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม หรือทรงรักเมตตา?

คริสเตียนพูดบ่อยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พวกเขามักจะพูดอย่างรวดเร็วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมด้วย แต่สิ่งนี้สร้างปัญหา ความเมตตาและความยุติธรรมขัดแย้งกัน ความเมตตาให้อภัยความผิดพลาด แต่ความยุติธรรมเรียกร้องการลงโทษหรือการชดใช้ แล้วอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่: ชอบธรรมและบริสุทธิ์หรือเมตตาและเปี่ยมด้วยพระคุณ?

Read More »