“ความรักอากาเป” คืออะไร?

ศูนย์กลางของข่าวประเสริฐของพระเยซูคือความรักอากาเป พระเจ้าเป็นความรักอากาเป (1 ยอห์น 4:8) แก่นแท้ของพระองค์คือความรักอากาเป พระองค์จึงรักทุกๆ คนด้วยความรักอากาเป (ยอห์น 3:16) พระเจ้าเปิดเผยความรักอากาเปของพระองค์ผ่านชีวิตของพระเยซู เราเห็นความรักอากาเปชัดเจนที่สุดเมื่อพระเยซูเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเรา (โรม 5:8) ความรักอากาเปยิ่งใหญ่กว่าความหวังและความเชื่อ (1 โครินธ์ 13:13) ความรักอากาเปคือสิ่งที่เราควรแสวงหาเหนือสิ่งอื่นใด (โคโลสี 3:12-14) ความรักอากาเปคือบทสรุปของกฎบัญญัติทั้งหมดในพันธสัญญาเดิม (โรม 13:8; กาลาเทีย 5:14)  พระเยซูสรุปคำสอนของพระองค์เป็นความรักอากาเป (มัทธิว 22:37-40)


อะไรทำให้ความรักอากาเปพิเศษ

ในสมัยของพระเยซูมีคำภาษากรีกสองสามคำที่หมายถึง ความรัก เช่น phileō (ฟิเลโอ) และepipotheō(เอพิโพเธโอ) ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เลือกใช้คำภาษากรีก “อากาเป” ซึ่งใช้กันไม่บ่อยนักในเวลานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงคำภาษากรีกทั่วไปที่หมายถึงความรักซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดของชาวกรีกซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับอารมณ์หรือเรื่องเพศ พวกเขาให้ความหมายใหม่กับคำว่า “อากาเป” และด้วยเหตุนี้จึงนิยามความรักอากาเปว่าเป็นความรักที่พวกเขาเห็น ผ่านชีวิตของพระเยซูพวกเขาไม่เพียงเข้าใจว่าความรักเป็นหนึ่ง คุณลักษณะของพระเจ้าท่ามกลางคุณลักษณะมากมายอื่นๆ  เช่นศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรม แต่ยังเข้าใจว่าความรักอากาเปเป็นแก่นแท้ของพระเจ้า และคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมดสะท้อนความรักแบบอากาเป ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความชอบธรรม ความยุติธรรม ความเมตตาของพระองค์ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความรักอากาเปซึ่งเป็น แก่นแท้ของพระองค์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำ (ไม่ว่าจะปกครอง ตัดสินหรืออย่างอื่นก็ตาม) ล้วนมาจากลักษณะเฉพาะตามแบบความรักอากาเปของพระองค์

แต่ความรักอากาเปคืออะไร

พระเยซูแสดงให้เห็นผ่านชีวิตของพระองค์ว่าความรักอากาเปมีลักษณะอย่างไร  ทุกสิ่งที่พระเยซูทำนั้นขับเคลื่อนด้วยความรัก เปาโลนิยามความรักอากาเปในจดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ด้วยคำอธิบาย 15 คำ ในขณะที่อ่านคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับความรักอากาเปเราควรคำนึงถึงสองสิ่ง

1)    พระเจ้าเป็นความรักอากาเป ดังนั้นเมื่อพูดว่า ความรักอากาเป เปาโลอธิบายพระลักษณะของพระเจ้าในเวลาเดียวกัน พระเจ้าเหมือนความรักอากาเปเสมอ

2)    พระเยซูเรียกพวกเราให้รักผู้อื่นด้วยความรักอากาเป ดังนั้นเราควรรักผู้อื่นด้วยความรักอากาเปแบบนี้ตามที่เปาโลอธิบายไว้

หลังจากอ่านข้อคิดเห็นจำนวนมากของผู้ศึกษาพระคัมภีร์สมัยใหม่และบรรพบุรุษของคริสตจักรเกี่ยวกับความรักอากาเป ผมได้เขียนสรุป 1 โครินธ์ 13:4-8 ฉบับถอดความคำอธิบายภาษากรีกทั้ง 15 คำนั้น ทุกคำเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแปลถอดความฉบับนี้จะช่วยเน้นความแตกต่างบางประการที่มักจะสูญหายไปในฉบับแปลทั่วไป

ความรักแท้ (คือความรักอากาเป) ย่อมอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดที่ผู้อื่นทําาร้ายโดยไม่ตอบโต้ ความรักแท้เจตนาปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ ความรักแท้ไม่อิจฉาในสถานะและความสําาเร็จของผู้อื่น แต่มีความสุขร่วมกับผู้อื่น ความรักแท้ไม่ยกย่องสรรเสริญตัวเอง ความรักแท้ไม่หยิ่งผยองและไม่ให้ความสําาคัญกับตัวเองมากเกินไป ความรักแท้ไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม แต่แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติและการคําานึงถึงผู้อื่น ความรักแท้ไม่แสวงหาประโยชน์ของตนเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น ความรักแท้ไม่ยืนกรานในแนวทางของตัวเอง ความรักแท้ไม่ตอบสนองด้วยความขมขื่นจากความขุ่นเคือง คําาดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือความโกรธเมื่อผู้อื่นทําาให้ขุ่นเคือง ความรักแท้ไม่ช่างจดจําาความผิด ความรักแท้ไม่พึงพอใจในพฤติกรรมที่ไม่ยุติธรรมและเป็นบาปไม่ว่าที่ผู้อื่นหรือตนเองกระทําา ความรักแท้ไม่ยกย่องความอยุติธรรมหรือพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าและแบบอย่างของพระเยซู ความรักแท้เฉลิมฉลองความจริงซึ่งทําาให้สามารถจะซื่อสัตย์และเปิดเผยได้เพราะไม่มีอะไรต้องปิดบัง ความรักแท้อดทนต่อความผิดของผู้อื่นเสมอ ความรักแท้ไม่เคยหยุดที่จะไว้ใจในความสามารถของพระเจ้าที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นจากความชั่วร้าย ความรักแท้ปฏิเสธที่จะถือว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบและมักจะเชื่อมั่นในความสําาเร็จสูงสุดของแผนการพระเจ้า ความรักแท้อดทนต่อความท้าทายทุกรูปแบบและเป็นความรักที่ไม่มีวันตายความรักแท้ ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่เคยล้มเหลว 

ในขณะที่หลายคนอาจมองว่าความรักแบบนี้อ่อนแอและโง่เขลา หรือเป็นอุดมคติที่สูงส่งและไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ความรักแบบนี้เป็นลักษณะของพระเจ้าและควรเป็นลักษณะของลูก ๆ ของพระองค์ (ยอห์น 13:35) พระเจ้าเชิญเราให้เข้าร่วมภารกิจของพระองค์เพื่อไถ่โลกที่แตกสลายนี้ผ่านการเป็นผู้คนที่เต็มไปด้วยความรักอากาเปและมีความรักอากาเปนำทาง

Top Posts

วิธีเดียวที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

พระลักษณะของพระเจ้ามีหลากหลายในพระคัมภีร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นอย่างไร? อะไรคือมาตรฐานในการประเมินพระลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์? มีการเปิดเผยจากพระเจ้าที่เหนือกว่าการเปิดเผยอื่น ๆ ทั้งหมดหรือไม่?

Read More »

พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่เป็นมนุษย์เพื่อยกโทษบาปของเราจริงหรือ?

บางครั้งเมื่อพูดถึงข่าวดี (พระกิตติคุณ) พระเจ้าผู้ทรงสวมบทบาทเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระพิโรธ ทรงปรารถนาเสียสละบุตรมนุษย์เพื่อบรรเทาพระพิโรธของพระองค์ นี่เป็นข่าวดีของพระคัมภีร์ไหม? นักวิชาการหลายท่านอ้างว่าการตีความนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างทันสมัย (สนับสนุนโดยคาลวิน) เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กางเขนซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเมื่อเป็นการสร้างตำนานของการไถ่บาปให้เป็นภาพของความรุนแรงและภาพของพระเจ้าแห่งพระพิโรธภายในจิตใจ

Read More »

ทำไมพระเจ้าไม่หยุดยั้งความชั่วและความทุกข์ทรมาน?

ในโลกนี้ทุกๆ คนประสบกับความลำบากและความทุกข์หลากหลาย การลักพาตัวเด็กๆ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และ โรคร้าย คือตัวอย่างของสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้อยู่เสมอ บางคนเชื่อว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดบงการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้รวมถึงความชั่วร้ายทุกอย่างด้วย คนแบบนี้เชื่อว่าพระองค์ให้ความชั่วเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายลับที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความต้องการของพระองค์รวมถึงความชั่วที่พูดถึงด้านบนแล้ว

Read More »

ผู้ริเริ่มเรียนรู้ที่จะรักศัตรู

ศูนย์กลางคำสอนของพระเยซูคือความรัก—ความรักที่ไม่รุนแรง ไม่ตัดสิน กอดศัตรู ความรักรวมถึงทุกอย่างที่สวยงาม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักนี้แก่เราตลอดชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักและให้อภัยศัตรูของพระองค์ และพระองค์ทรงบัญชาให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ (มธ5:44) ไม่ง่ายนักที่จะรักศัตรู บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณรักแม้กระทั่งศัตรูตัวร้ายของคุณ

Read More »

เหตุผลสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร

อะไรคือเครื่องหมายของการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้จริงพระเจ้าเป็นอย่างไร? ความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าสำคัญหรือไม่? บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร ภาพของพระเจ้าจะหล่อหลอมความคิดของเราและมีอิทธิพลต่อทั้งชีวิตของเรา ดังนั้น การเติบโตขึ้นในความรู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรจึงมีความสำคัญอย่างมาก

Read More »

ข่าวดีของพระเยซู

บทความนี้สรุปข่าวประเสริฐของพระเยซู พลังที่แข็งแกร่งที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไร มันคือความรัก นั่นเป็นเหตุผลที่ความรักเป็นหัวข้อของเพลงและภาพยนตร์มากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการมีคู่ครอง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อเรามาก มนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่ถูกรัก และเราอยากจะรักใครสักคน ทำไมความรักจึงสำคัญสำหรับเรา?

Read More »

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม หรือทรงรักเมตตา?

คริสเตียนพูดบ่อยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พวกเขามักจะพูดอย่างรวดเร็วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมด้วย แต่สิ่งนี้สร้างปัญหา ความเมตตาและความยุติธรรมขัดแย้งกัน ความเมตตาให้อภัยความผิดพลาด แต่ความยุติธรรมเรียกร้องการลงโทษหรือการชดใช้ แล้วอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่: ชอบธรรมและบริสุทธิ์หรือเมตตาและเปี่ยมด้วยพระคุณ?

Read More »